انتخاب صفحه
شماره 4721 - شنبه 28 مهر 1397
شماره های پیشین:

نگاهی به نمایش مرگ یزدگرد به کارگردانی سنا نعمتی

داوری پایان نیافته است!

احمد عسگری

نمایش مرگ یزدگرد به کارگردانی سنا نعمتی با رویکردی تازه به متن استاد بهرام بیضایی مهرماه 97 در خانه نمایش مهرگان روی صحنه رفته و اجرای آن تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت. 
سنا نعمتی کوشیده تا افزون بر شمای کلی متن، با استفاده از المان‌هایی نو در صحنه و پوشش بازیگران پنجره تازه ای برای مخاطب بگشاید تا از دیده‌ای شاید متفاوت با مرگ یزدگرد مواجه شود.
برای یادآوری، در مواجهه با متن نمایشنامه بهرام بیضایی، تمایل به نثر شاعرانه برای واکاوی دلالت‌ها و به تبع آن، امکان بازی کردن و تداعی این نثر شاعرانه روی صحنه همواره جزء مهم ترین تاملات و محاسبات هنرمندان و منتقدین است؛ دیالوگ کاراکترهای «مرگ یزدگرد» از وضوح کامل تا استعاره به دفعات تغییر می‌کند و از این رو، گزینش آوای کلام و فن بیان و افزون بر این دو انتخاب ریتم در بازی و بدن می‌تواند زاویه دید مخاطب را در باب متن به دفعات دگرگون کند.
به طور طبیعی اگر به مانند بسیاری از اساتید و پژوهشگران تئاتر دو انتخاب نخست را برای تثبیت این متن و درگیر کردن ذهن مخاطب با آن در فاصله گذاری و اگزجره بدانیم، ناگزیر از مداقه و حساسیت دوچندان بر  هر جزئی از نمایش و مرور بازی‌ها خواهیم بود.
با اشاره به نقش زن آسیابان در «مرگ یزدگرد» که شخصیتی رنجور، معترض و به یک اعتبار پررنگ ترین شخصیت در این متن است، به نظر می‌رسد در نمایش سنا نعمتی اساس بازی‌ها و ارائه آن در اثر رابطه ای عمیق با تاکید روی تیپ دارند تا هم انگیزه و شخصیت زن را نسبت به قتل یزدگرد و همین طور بازی کردن چندباره نقش یزدگرد و آسیابان تداعی کند و به تبع آن آوای گفتار، ریتم، حرکت و میزان اغراق نیز تاثیرات مهمی در این بازی خواهند داشت. 
بازی نغمه طوسی در نقش زن آسیابان با همین «تاکید روی تیپ» آغاز می‌شود، اما متاسفانه طی پانزده دقیقه نخست نمایش اغراق و اگزجره او در بازی و گفتار دچار  شتابزدگی است و از تصویر زن آسیابان در متن نمایشنامه بیضایی تا حدی فاصله می‌گیرد.
 از منظر فرم اما همین اغراق در بخشهای بعدی و بازی او در هیئت آسیابان یا یزدگرد برای مخاطب بیشتر قابل هضم هستند. نقطه قوت طوسی در بازی زن آسیابان بیشتر در فاصله گذاری برای نقاط تاکید در گفتار زن آسیابان است که به خوبی استفاده شده و به ویژه در گفتار پایانی زن آسیابان «شما را که درفش سپید بود این بود داوری ... » بی کم و کاست اثر را به اوج خود می‌رساند.
اتکاء به آوای گفتار و ریتم در مورد آسیابان با بازی‌هامون خان محمدی نیز پررنگ است، اما شاید المان‌های پوشش آسیابان، چوب دستی و همین طور استفاده او از تاج برای تغییر پوزیشن به یزدگرد سبب می‌شود فرم بازی و بدن بیش از صرف فن بیان او در دیده مخاطب بنشیند.
از منظری دیگر در متن مرگ یزدگرد بیضایی گفتار آسیابان درباره خود و برابر یزدگرد بیشتر تداعی کننده «روایت زدایی از فرودست» است و به یک معنا او از سلب مالکیت شدگی خود طی زندگی و سرنوشت خانواده اش سخن می‌گوید، آوای گفتار و ریتم بازی آسیابان باید توضیحی از واقعیت تاریخی سلب مالکیت اکثریت روستانشین و شهرنشین ایران طی دهه‌های پایانی حکومت ساسانی به مخاطب ارائه و به مخاطب فرصت و امکان داوری بدهد، اتکاء به آوای گفتار در بازی خان محمدی به خوبی ارجاعات برون متنی مرتبط با آسیابان را به مخاطب منتقل کرده است که بخصوص بیان این دو عبارت را می‌توان جزء نقاط مهم بازی او دانست:
«روزهای زندگی م ... آه، فراموش کرده ام که از کی آغاز شد ...»
«... از آنچه شنیده ام دشمنانی که می‌آیند به من ماننده ترند تا به این سرداران و من اگر نان و خرما داشتم به ایشان می‌دادم!»
مثال‌های واضحی از  اتکاء به آوای گفتار و ریتم را در گفتار و بازی دختر آسیابان هم می‌توان دید که از جمله هنگام گفتن «اگر کیسه ای آرد مانده بود ... » عبارت را با همراهی موسیقی به مانند ترانه می‌خواند و البته نقطه قوت بازی لیلا میرحسینی در نقش دختر آسیابان را بیشتر یکی در ترغیب پدر به کشتن یزدگرد «... او را بکش ای مرد، شاید با مرگ او ملتی نو به دنیا آید! » می‌توان دید و دیگر، بازی او در نقش پادشاه برابر زن آسیابان و در غیاب مرد است که از هم از آوای گفتار و ریتم و هم از چهره بهترین استفاده را می‌برد.
متن بیضایی در نقطه مقابل اعضاء خانواده آسیابان، سه نماینده از ساختار مسلط و نهادهای آن را قرار می‌دهد که با تاکید روی مفهوم «داوری» در گفتار آنها نسبت به آسیابان در واقع تماشاگر به داوری درباره تاریخ سرزمین و زمانه خود دعوت می‌شود. این بار نیز استفاده از المان‌های پوشش امروزی تر و قابل تامل - یونیفرم ارتشبدی سردار و سرکرده، کلت و پوشش سرباز همراه- ارجاعاتی برون متنی برابر تماشاگر قرار می‌دهد تا موضع فرادست و فرودست و داوری آن ژرف‌تر و البته اجتماعی‌تر شود. پیوند دو هدف تاریخی و اجتماعی مرگ یزدگرد در گفتار پایانی سرکرده سپیدموی با وضوح بیشتری بیان می‌شود و اینک، به مدد بازی مناسب حمیدرضا رکنی و آوای گفتار و تیپ بازی، این تاکید بیضایی نیز به تناسب در پایان نمایش نشسته است: «داوری پایان نیافته است، بنگرید که داوران اصلی از راه می‌رسند...».

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen